نظام پیشنهادات

عنوان *

نام و نام خانوادگی *

محل خدمت

پست سازمانی

شغل فعلی *

مدرک و رشته تحصیلی *

موبایل

ایمیل

شرح وضعیت موجود با ذکر معایب و مزایا *

شرح دقیق پیشنهاد و روش اجرا *

پیش نیازها و امکانات مورد نیاز جهت اجرا

در اجرای این پیشنهاد چه افراد یا واحدهایی نیاز است همکاری یا حمایت نمایند و یا تغییراتی در روش کار خود ایجاد کنند؟

در صورت نیاز به شرح بيشتر( بیان اهداف و ... ) اضافه شوند

* مزاياي طرح

انتخاب کنید icon